Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2017 korraldus number 1795
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. november

2017 nr

1795-k

Paldiski mnt 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus” § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Kassisaba asumis, Paldiski maantee, Ao tänava, A. Adamsoni tänava ja Loode tänava vahelises kvartalis. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala, mis on mõeldud põhiliselt kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeritud maa-ala jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja kaitsevööndiga liituvatesse vaatesektoritesse. Kavandatud hoone ei mõjuta Tallinna vanalinna silueti vaadeldavust;

- Paldiski mnt 21 naaberkinnistul, Loode tn 1a, asub ehitismälestis. Planeeritud hoone on kavandatud selliselt, et see ei varjaks vaateid Loode tn 1a elamule;

- Paldiski maantee T31 kinnistust 81 m2 suuruse osa liitmine Paldiski mnt 21 kinnistuga on ette nähtud selleks, et kavandatud hoone jääks Paldiski maantee äärde kujunenud ja planeeritud maa-alast teisel pool Paldiski maanteed asuvate hoonetega paralleelsele ehitusjoonele;

- moodustatavale krundile kuni 5-korruselise hoone kavandamisel on lähtutud asjaolust, et magistraaltänava laiust arvestava heade proportsioonidega tänavaruumi loomiseks peab hoonestus antud kohas olema kõrgem kui kolm või neli korrust;

- planeeritud hoone on kavandatud Paldiski mnt 19a (praegu Ao tn 2) hoonega ühtse arhitektuurse tervikuna. Kavandatud hoone kõrgus on määratud Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsusega nr 98 kehtestatud „Paldiski mnt 19a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus” planeeritud äriruumidega mitme korteriga elamu kõrguse järgi. Planeeritud hoone on kavandatud Paldiski mnt 19a (praegu Ao tn 2) krundile planeeritud hoonega samale ehitusjoonele. Moodustatava krundi põhja- ja lõunapoolse hoonestusala piiri määramisel on lähtutud Paldiski mnt 19a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus määratud hoonestusalast. Moodustatava krundi Loode tänava poolse hoonestusala piiri määramisel on lähtutud Loode tn 1a, 3, 5 ja 7 hoonetest. Selleks, et kavandatud hoonet oleks võimalik krundi piiril plokistada, on Paldiski mnt 21 krundi ja Paldiski mnt 19a (praegu Ao tn 2) krundi vahelisele piirile ette nähtud tulemüür;

- planeeritud hoone hakkab toimima miljööalale jäävate hoonete suhtes müratõkkena, takistades sõidukite liiklusest tulenevate häiringute levikut miljööalale jäävate hoonete suunas;

- kavandatud hoone ei mõjuta insolatsiooni kestust Paldiski mnt 20, Paldiski mnt 24 ja Paldiski mnt 26 eluruumides. Detailplaneering on kooskõlas Eesti standardiga EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides”;

- moodustatavale krundile on planeeritud mitmeotstarbeline hoone, mis on turvalisuse aspektist väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt;

- sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri hea kättesaadavuse tõttu võib piirkonna hoonestust tihendada ja elanike arv võib suureneda. See vastab säästva arengu ja Tallinna üldplaneeringu põhimõtetele. Linna keskuse lähedal paiknev hoonestamata krunt on otstarbekas võtta kasutusse, et pidurdada valglinnastumist, kavandada praegu hoonestamata alale kvaliteetne ja turvaline keskkond ning kujundada terviklik tänavaruum;

- detailplaneeringus on määratud radoonitõrje meetmed ja meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks siseruumides. Nende järgimisel tagatakse hoones tervislik sisekliima;

- Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet tehes märkinud, et kohalik omavalitsus on arvestanud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu avaliku menetluse nõudeid ja lähtunud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatud nõuetest.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paldiski mnt 21 kinnistu detailplaneering, RAAM Arhitektid AI OÜ töö nr 13PAL. Detailplaneeringus on ette nähtud liita Paldiski mnt 21 kinnistule Paldiski maantee T31 kinnistu osa, määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks 5-35% äri- ja 65-95% elamumaa, määrata ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate kõnniteede ehitamise ning väljaku, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja trolliliini kandemasti rajamise tagab Aktsiaselts MERKO EHITUS vastavalt 31. mail 2016 sõlmitud halduslepingule nr TKA72.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isikud ei ole Tallinna linna ja huvitatud isikute vahel sõlmitud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri