Kesklinna paikkonnale nime määramine

Tallinna Linnavalitsus 15.11.2017 korraldus number 1758

Redaktsiooni kehtivus 15.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. november

2017 nr

1758-k

Kesklinna paikkonnale nime määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning kohanimekasutuse ühtlustamiseks

1. Määrata Kesklinnas Sadama asumis paikneva paikkonna nimeks Rotermanni kvartal (paikkonna skeem lisas).

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 15. detsembriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Rotermann City Osaühingule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Rotermanni kvartali skeem