Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 08.11.2017 korraldus number 1706

Redaktsiooni kehtivus 08.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. november

2017 nr

1706-k

Tänavanime määramine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2017 korraldusega nr 687-k kehtestatud „Kloostrimetsa tee 62 kinnistu detailplaneeringust“

1. Määrata Pirita linnaosas Laiaküla asumis Kloostrimetsa tee 62 kinnistu detailplaneeringu alale kavandatud uue tänava nimeks Piipheina tee (tänava skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Osaühingule Favorte ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Piipheina tee skeem