Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 01.11.2017 korraldus number 1671

Redaktsiooni kehtivus 01.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. november

2017 nr

1671-k

Tänavanimede määramine ja leviala muutmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 111 lg 2 p 3 § 13 lg 1 ja lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 130 kehtestatud „Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata Kesklinnas Sadama asumis Rumbi ja Vööri tänava vahelise tänava nimeks Halsi tänav vastavalt lisatud skeemile.

2. Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Põhja puiestee ja Kalasadama tänava vahelise lõigu nimeks Kursi tänav vastavalt lisatud skeemile.

3. Muuta Kesklinnas Sadama asumis vastavalt lisatud skeemile Vööri tänava leviala.

4. Muuta Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis vastavalt lisatud skeemile Kalasadama tänava leviala.

5. Muuta Kesklinna Sadama asumist algava ja Põhja-Tallinna Kalamaja asumisse suunduva Rumbi tänava leviala vastavalt lisatud skeemile.

6. Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Põhja- Tallinna Valitsusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Halsi tänava, Kursi tänava, Vööri tänava, Kalasadama tänava ja Rumbi tänava skeem