Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 01.11.2017 korraldus number 1670

Redaktsiooni kehtivus 01.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. november

2017 nr

1670-k

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 129 kehtestatud „Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringust“

1. Määrata Haabersti linnaosas Väike-Õismäe asumis Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale Päevalille tänava nimi (tänava skeem lisas).

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Päevalille tänava skeem