Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes
Tallinna Linnavalitsus 11.10.2017 määrus number 33 [RT IV, 17.10.2017, 45]
Jõustumine:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:20.10.2017 - ... [RT IV, 17.10.2017, 45]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. oktoober 2017 nr 33

Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-te 3 ja 4 ning avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 27 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse linna asutuste teenuse ja kauba hinna (edaspidi ka hind) kehtestamise ja teenuse osutamise lõpetamise kord.

§ 2.  Terminid

Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:

1) hinna kehtestamine - uue hinnakirjarea loomine või olemasoleva hinnakirjarea muutmine;

2) hinnakirjarida - kauba või teenuse nimetus koos mõõtühiku ja hinnaga;

3) hinnakoefitsient - koefitsient võib olla vahemikus 0,00-1,00 ning seda rakendatakse juhul, kui teenusele on kehtestatud piirhind;

4) kaup - pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus;

5) piirhind - linna asutuse osutatava teenuse hind võib olla piirhinnaga võrdne või sellest madalam;

6) teenus - otsene või kaudne avalik teenus, mida linna asutus või tema volitatud isik osutab teenuse kasutajale õigusaktides ettenähtud viisil tasuta või tasu eest.

§ 3.  Hinna kehtestamise pädevus

(1) Hind kehtestatakse haldusaktiga järgmiselt:

1) ametiasutuse osutatava teenuse ja müüdava kauba hinna kehtestab Tallinna Linnavalitsus korraldusega;

2) ametiasutuse hallatava asutuse osutatava teenuse ja müüdava kauba hinna kehtestab ametiasutuse juht korralduse või käskkirjaga.

(2) Tallinna Linnavolikogu kehtestab määrusega teenuse hinna seaduses sätestatud alustel.

§ 4.  Hinna kehtestamise põhimõtted

(1) Hinna kehtestamise haldusakt peab sisaldama hinnakirjarida, hinna rakendamise kuupäeva, haldusakti avalikustamise korda ning vajaduse korral eritingimusi (näiteks sisseostetava kauba puhul juurdehindluse piirmäär ning vastutav isik, kes otsustab iga kauba puhul juurdehindluse määra).

(2) Hinna kehtestamise haldusaktis tuleb lähtuda järgmistest nõuetest:

1) iga hinnakirjarida peab olema esitatud haldusakti alapunktina;

2) teenuse nimetus peab võimalikult täpselt kirjeldama teenuse sisu ning olema tarbijale üheselt arusaadav;

3) hinna kohta märgitakse hind ilma käibemaksuta, käibemaksumäär, kauba hind ja teenuse lõpphind (erandjuhul piirhind). Kui teenust või kauba müüki osutav asutus ei ole käibemaksu-kohustuslane või kui müüdavat kaupa või osutatavat teenust ei maksustata käibemaksuga, märgitakse hind koos asjakohase viitega;

4) hinna võib erandjuhul kehtestada piirhinnana siis, kui teenuse lõpphinda ei ole võimalik enne kindlaks määrata. Sellisel juhul kujuneb tarbijale tegelik hind piirhinna ja hinnakoefitsiendi korrutisena. Samas haldusaktis määratakse vastutav isik, kes otsustab iga teenuse puhul koefitsiendi määra;

5) hinda ei ole lubatud kehtestada hinnavahemikuna.

(3) Hinna kehtestamise haldusaktile lisatakse seletuskiri, mis peab sisaldama:

1) teenuse sisu selgitust koos viidetega hinna kehtestamist võimaldavatele alusdokumentidele;

2) hinna kehtestamise või muutmise aluseks olevat kalkulatsiooni, teiste sarnaste teenuseosutajate olemasolu korral hinnavõrdlust ja muud hinna suuruse määramise olulist põhjendust;

3) hinna kehtestamise vajaduse põhjendust;

4) piirhinna kehtestamise vajaduse põhjendust ning hinnakoefitsiendi määramise põhimõtteid (milliseid koefitsiente ja millistel juhtudel rakendatakse);

5) seletuskirja lisa teenuste finantsinformatsiooniga Tallinna avalike teenuste andmekogus (edaspidi ATAK) koostatud vormil.

(4)  Hindu ja teenuse osutamise tingimusi muudetakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1−3 esitatud hinna kehtestamise põhimõtete alusel.

(5) Teenuse osutamise ja kauba müügi lõpetamise korral tunnistatakse hinna kehtestamise haldusakti asjaomane alapunkt kehtetuks ja suletakse hinnakirjarida ATAKis.

§ 5.  Hinna kehtestamise eelnõu menetlemine, kooskõlastamine ja avalikustamine

(1) Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu ja Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu valmistatakse ette ATAKi hinnamoodulis (edaspidi THIM) ja menetletakse õigusaktide eelnõude menetlemise infosüsteemis Postipoiss.

(2) Ametiasutuse juhi korraldust või käskkirja menetletakse elektrooniliselt ATAKi hinnamoodulis THIM.

(3) Kõik kehtestatud hinnad kantakse THIMist automaatselt linna finantsinfosüsteemi.

(4) Eelnõu kooskõlastamisel lähtutakse Tallinna Linnavalitsuse reglemendi nõuetest. Eelnõu peavad kooskõlastama:

1) linna infotehnoloogia teenistus, kes kooskõlastab kauba/teenuse nimetused ja müüjad/osutajad;

2) linna finantsteenistus, kes vaatab üle kauba ja teenuse finantstunnused, mis sisestatakse linna finantsinfosüsteemi;

3) Tallinna Ettevõtlusamet, kes hindab hinna kehtestamise sisulist põhjendatust.

(5) Andmed hinna kehtestamise või teenuse osutamise lõpetamise kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel ATAKis.

§ 6.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrus nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär