Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Tallinna Linnavalitsus 11.10.2017 määrus number 32 [RT IV, 17.10.2017, 44]
Jõustumine:01.01.2018
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2018 - 31.12.2018 [RT IV, 20.12.2017, 13]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 13.12.2017 nr 35 [RT IV, 20.12.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. oktoober 2017 nr 32

2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel.

§ 1.   Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrusega kehtestatakse 2018. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:

1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);

2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);

3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);

4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);

5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);

6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);

7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);

8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);

9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);

10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);

11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);

12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1 - Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused
Lisa 2 - Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 3 - Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 4 - Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 5 - Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 6 - Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 7 - Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 8 - Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 9 - Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 10 - Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 11 - Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Lisa 12 - Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused [RT IV, 20.12.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]