Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 05.10.2017 otsus number 128
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

5. oktoober 2017 nr 128

Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt asub planeeringu ala rohealal, mis on looduslik või inimtekkeline valdavalt taimkattega ala: linnametsad, pargid, haljakud jmt. Rohealad on üldiselt mõeldud avalikuks kasutamiseks, kuid põhjendatud juhtudel võib omaniku soovil roheala olla mitteavalik. Alal võivad paikneda roheala teenindavad ehitised: mänguväljakud, roheala teenindavad parklad, lemmikloomade jalutusväljakud, puhke- ja spordiehitised ning üksikud väiksemad hooned jmt. Käesolevas detailplaneeringus on taotletud looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt 15 meetrile, võimaldamaks linnuvaatlustorni ehitamist. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks 15 meetrini Läänemere ranna 1 meetri üleujutusala piirist Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringus taotletud ulatuses;

- planeeritud ala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja mere vahelisel alal. Planeeritud alale jääb osaliselt sihtotstarbeta maa sihtotstarbega Paldiski mnt 80b kinnistu ja osaliselt üldkasutatava maa sihtotstarbega Paldiski mnt 92 kinnistu. Mõlemad hoonestamata kinnistud kuuluvad Tallinna linnale. Planeeringu ala läbib Rocca al Mare rannapromenaad;

- planeeringus on ette nähtud püstitada avalikult kasutatav, maapinnast kuni 9 meetri kõrgune maksimaalselt 3-korruseline linnuvaatlustorn eesmärgiga suurendada inimeste loodushuvi ja -teadmisi. Rocca al Mare rannapromenaadi ning vaatlustorni juurdepääsutee ristumiskoha juurde on kavandatud ka infotahvli asukoht;

- linnuvaatlustorni asukoht on valitud koostöös Tallinna linnuklubi liikmete ja Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna spetsialistidega. Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus on ette nähtud maksimaalselt säilitada. Planeeringu alal mootorsõidukite liiklust ei ole ja ei planeerita. Planeeringu alale pääseb Rocca al Mare rannapromenaadilt, mis on Stroomi randa Vabaõhumuuseumi teega ühendav kergliiklustee.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,11 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneering, AB Artes Terrae OÜ töö nr 1651DP1, milles on ette nähtud määrata Paldiski mnt 92 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise linnuvaatlustorni ehitamiseks.

2. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringut“, kuna planeeringus on taotletud looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritud maa-ala ulatuses.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebis.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017
otsuse nr 128
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Haabersti linnaosas asuva 0,11 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneering, AB Artes Terrae OÜ töö nr 1651DP1, milles on ette nähtud määrata Paldiski mnt 92 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise linnuvaatlustorni ehitamiseks.

Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud maa-ala piires Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringut“, kuna planeeringus on taotletud looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja mere vahelisel alal.

Planeeritud alale jääb osaliselt sihtotstarbeta maa sihtotstarbega Paldiski mnt 80b kinnistu ja osaliselt üldkasutatava maa sihtotstarbega Paldiski mnt 92 kinnistu. Mõlemad hoonestamata kinnistud kuuluvad Tallinna linnale. Planeeringu ala läbib Rocca al Mare rannapromenaad, mis on Stroomi randa ja Vabaõhumuuseumi teed ühendav kergliiklustee.

Alal paiknevad keskkonnaministri 19. mai 2004 määrusega nr 51 „III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine“ kaitse alla võetud III kaitsekategooria rabakonna (rana arvalis) elupaigad.

Planeeritud ala jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse vaateplatoolt Tiskre klindil kiirtega Kaarli kirikule ja Toompea põhjanõlvale. Maa-alale hoonestuse kavandamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Kavandatava linnuvaatlustorni absoluutkõrgus kuni 12,70 meetrit tagab vanalinna silueti vaadeldavuse.

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

Tallinna piires on Mustjõe roheala lindude üks olulisemaid pesitsus- ja rändepeatuspaiku, kergliiklusteest mere pool asub roostik, mis tuleb säilitada terviklikuna.

2. Haabersti linnaosa üldplaneering ja ehituskeeluvööndi vähendamise põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt asub planeeringu ala rohealal, mis on looduslik või inimtekkeline valdavalt taimkattega ala: linnametsad, pargid, haljakud jmt. Rohealad on üldiselt mõeldud avalikuks kasutamiseks, kuid põhjendatud juhtudel võib omaniku soovil roheala olla mitteavalik. Alal võivad paikneda roheala teenindavad ehitised: mänguväljakud, roheala teenindavad parklad, lemmikloomade jalutusväljakud, puhke- ja spordiehitised ning üksikud väiksemad hooned jmt.

Detailplaneeringut käsitletakse üldplaneeringut muutvana, kuna planeeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt 15 meetrile, võimaldamaks linnuvaatlustorni ehitamist.

Ehituskeeluvööndi vähendamise põhjuseks on asjaolu, et linnuvaatlustorni rajamine antud asukohta tuleneb avalikust huvist, sh arvestades alljärgnevat:

- linnuvaatlustorni ei saa Mustjõe piirkonnas püstitada Paldiski mnt 92 krundile väljapoole ehituskeeluvööndit, sest krunt on väljaspool ehituskeeluvööndit vaid Mustjõest kaugemale jäävas osas, kus aga on lindude vaatlemine raskendatud; ehitise kasutusotstarbest lähtuvalt (linnuvaatlustorn) ei ole seda otstarbekas püstitada kaugemale sisemaale;

- torni asukoht on valitud selliselt, et see asuks ümbritseva alaga võrreldes looduslikult kõrgema koha peal ning seega välditaks maapinna reljeefi muudatuste tegemise vajadust ning oleks minimeeritud inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju looduskooslustele, mis piirduvad vaid linnuvaatlustorni ja juurdepääsutee aluse alaga;

- linnuvaatlustorni ehitamine ja kasutamine ei mõjuta oluliselt rannal asuvaid looduskooslusi, kuna torn kavandatakse ehitada olemasoleva kergliiklustee lähedusse (ca 7,5 m kaugusele tee servast), mille ümbruses olevat looduskooslust on tee ehitamisel ja hooldamisel juba muudetud; seega ei kahjustata ranna kaitse eesmärke looduskoosluste säilitamise osas ja piiratakse inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju; torni viimine kaugemale, väljapoole ehituskeeluvööndit pikendaks juurdepääsuteed olemasolevalt kergliiklusteelt ning suurendaks sellega inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju looduskooslustele;

- ehituskeeluvööndi vähendamisega ei takistata vaba liikumist rannaalal ja juurdepääs olemasolevale kergliiklusteele säilib endisel viisil, sest linnuvaatlustorn püstitatakse kergliiklustee kõrvale; seega ei kahjustata ranna kaitse eesmärke rannal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamise osas.

Eelloetletud põhjustel on ehituskeeluvööndi vähendamine antud kohas linnuvaatlustorni püstitamiseks põhjendatud.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringus on ette nähtud püstitada avalikult kasutatav, maapinnast kuni 9 meetri kõrgune, absoluutkõrgusega kuni 12,70 meetrit, kuni 3-korruseline linnuvaatlustorn eesmärgiga suurendada inimeste loodushuvi ja -teadmisi. Rocca al Mare rannapromenaadi ning vaatlustorni juurdepääsutee ristumiskoha juurde on kavandatud infotahvli asukoht. Kuna infotahvel paigaldatakse olemasoleva valgusti poolsesse külge, siis on tahvel ka hämaral ajal loetav. Piirdeid ei planeerita.

Uut asustust rannale ei kavandata. Linnuvaatlustorni asukoht on valitud koostöös Tallinna linnuklubi liikmete ja Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna spetsialistidega. Mustjõe roheala on linnuvaatluseks suurepärane koht, eriti lindude migratsiooni perioodil, sest tegu on olulise LääneTallinna lindude rändeteega. Linnuvaatlustorn asub Rocca al Mare rannapromenaadi vahetus läheduses, mis tagab linnuvaatlustornile ka hea ligipääsu. Torni suuruse kavandamisel on eeskujuks võetud olemasolevad valmisehitatud linnuvaatlustornid. Hoonestusala on planeeritud ehitusalusest pindalast suurem, jättes projekteerimisel suurema vabaduse.

Planeeringu realiseerimisel lisandub loodusvaatluse võimalusi, millega tõstetakse lähipiirkonna puhkeväärtust.

Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus on ette nähtud maksimaalselt säilitada. Linnutorni ehitamiseks tuleb likvideerida üks IV väärtusklassi hinnatud puu. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Asendusistutuse vajadus on 70 haljastuse ühikut. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemisel.

Planeeringu alal mootorsõidukite liiklust ei ole ja ei planeerita. Planeeringu alale pääseb Rocca al Mare rannapromenaadilt. Vaatlustorni projekteerimisel on ette nähtud kavandada torni kõrvale või selle vahetusse lähedusse jalgrataste parkimiskohad. Eesti standardis EVS 843:2016 puudub parkimisnormatiiv linnuvaatlustorni teenindamiseks vajalike parkimiskohtade arvutamiseks. Arvestades potentsiaalset samaaegset torni külastajate arvu on kavandatud 6 jalgratta parkimiskohta.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Keskkonnaamet 20. jaanuaril 2016 registreeritud taotlusega. Taotluses soovitakse Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamist ja ehitusõiguse määramist linnuvaatlustorni ja teabetahvli rajamiseks Mustjõe rohealale.

Tallinna Keskkonnaameti, AB Artes Terrae OÜ ja OÜ ARTES TERRAE vahel on 19. juulil 2016 sõlmitud töövõtuleping nr 1-6.1/119.

Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2016 korraldusega nr 626-k „Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ehitusõiguse määramine kuni 9 m kõrguse linnuvaatlustorni rajamiseks ja selle juurde kuuluva infotahvli paigaldamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 2. mail 2016 ja ajalehes Pealinn 9. mail 2016. Kuna antud juhul kavandatav tegevus ei mõjuta naaberkinnistute omanikke, - juurdepääs alale on tagatud linnale kuuluvalt kinnistult -, ei kavandata kõrgeid hooneid ega suurt liikluskoormust, siis puudus vajadus eskiislahenduse väljapaneku ja arutelu korraldamiseks.

Detailplaneeringu koostas osaühing AB Artes Terrae OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud osaühingu AB Artes Terrae OÜ koostatud haljastuslik hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametitega on detailplaneering kooskõlastatud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Muinsuskaitseamet detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkuseid ei esitanud.

Tallinna Linnavaraamet märkis, et on planeeringuga nõus, ja lisas, et linnuvaatlustorn kavandatakse Paldiski mnt 92 kinnistule, mille valitseja on Tallinna Kommunaalamet.

Tallinna Keskkonnaamet märkis, et nõustub detailplaneeringuga, ning lisas, et ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Tallinna Keskkonnaamet märkis veel, et Kopli lahe rannaala ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitab Tallinna Keskkonnaamet riigi Keskkonnaametile pärast detailplaneeringu vastuvõtmist.

Tallinna Keskkonnaameti tingimustega on arvestatud. Nõue kooskõlastada ehitusprojekt Tallinna Keskkonnaametiga on detailplaneeringus määratud.

Elektrilevi OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusi esitamata. Ehitusprojekti koostamiseks esitatud tingimused on detailplaneeringus määratud.

Kuna detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis esitas amet detailplaneeringu 4. juuli 2016 kirjaga nr 3-2/2046 planeerimisseaduse § 81 lg 3 alusel täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem märkis oma 14. septembri 2016 kirjaga nr 12-4/2506, et on materjalidega tutvunud, ning, võttes aluseks planeerimisseaduse § 4 lg 4 ja § 142 lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“, ei pea praegu vajalikuks Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu koostamisel täiendavaid märkuseid esitada ega määrata kooskõlastusi muude asutustega.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet esitas teist korda 27. jaanuaril 2017 kirjaga nr 3-2/16/410-3 Harju maavanemale Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu planeerimisseaduse § 81 lõike 3 alusel täiendavate asutuste ja isikute määramiseks, kellega tuleb detailplaneeringu koostamise käigus teha koostööd või keda kaasata detailplaneeringu koostamisse. Harju maavanem vastas täiendavalt ametile oma 9. veebruari 2017 kirjaga nr 6-7/301, et Harju Maavalitsus esitas ametile oma märkused 14. septembri 2016 kirjas nr 12-4/2506 ning ei pea vajalikuks täiendavaid märkusi esitada ega määrata kooskõlastusi muude asutustega.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2017 korraldusega nr 829-k „Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmistest ilmus 3. juunil 2017 ajalehes Postimees ja 5. juunil 2017 ajalehes Pealinn.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 19. juunist - 19. juulini 2017. Sellekohane teade ilmus 3. juunil 2017 ajalehes Postimees ja 5. juunil 2017 ajalehes Pealinn. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu kohta vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist esitas Tallinna Keskkonnaamet taotluse Keskkonnaametile Kopli lahe rannaala ehituskeeluvööndi vähendamiseks seoses detailplaneeringuga. Keskkonnaamet vastas oma 13. juuli 2017 kirjaga nr 7-13/17/7099-3, et annab nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks 15 meetrini Läänemere ranna 1 meetri üleujutusala piirist Tallinna linna Paldiski mnt 80b ja 92 kinnistutel Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1651DP1) joonisel nr 2 „Põhijoonis“ (10.01.2017) kujutatud ulatuses, mis on tähistatud tingmärgiga: Planeeritud vähendatud ehituskeeluvöönd 15 m (1 m üleujutusala piirist).

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas Tallinna Linnavalitsus 8. septembril 2017 kirjaga nr LV-1/2394 detailplaneeringu Harju maavanemale heakskiidu saamiseks.

Harju maavanem andis 14. septembril 2017 kirjaga nr 6-7/2386 oma heakskiidu detailplaneeringule ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Planeerimisseaduse § 139 lg 6 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga 14 päeva jooksul Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Paldiski mnt 74, Paldiski mnt 78b ja Paldiski mnt 80 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33. Kuna planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees