Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lagedi tee 4 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2017 korraldus number 1506
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. oktoober

2017 nr

1506-k

Lagedi tee 4 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p-de 2, 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldusega nr 2239-k kehtestatud „Lagedi tee 4 kinnistu detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2007 määrusega nr 16 Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas ning tulenevalt Lagedi tee 4 kinnistu omaniku Nostokonepalvelu OÜ volitatud esindaja 31. augustil 2017 registreeritud avaldusest

1. Määrata Lasnamäe linnaosas katastriüksuse Lagedi tee 4 (katastritunnus 78403:313:0120, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisel aadressid ja sihtotstarbed vastavalt Lagedi tee 4 kinnistu detailplaneeringule järgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Tooma tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve ärimaa 30% ja tootmismaa 70%;

1.1.2 Tooma tn 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve ärimaa 30% ja tootmismaa 70%;

1.1.3 Tooma tänav T3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.4 Väo tee T5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.5 Lagedi tee T13, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti katastri registriosakonnale, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Nostokonepalvelu OÜ-le.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär