Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2017 korraldus number 1457
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. september

2017 nr

1457-k

Tallinna Kesklinna Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 16 „Tallinna Kesklinna Valitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 5. oktoobrist 2017 järgmised muudatused:

1.1 nimetada ümber linnaosa vanema asetäitja- Rahvarinde Muuseumi juhataja ametikoht linnaosa vanema asetäitja ametikohaks (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1600-3800 eurot);

1.2 moodustada Tallinna Kesklinna vanema otsealluvusse kultuuri- ja kaasamisnõuniku töökoht (põhipalga vahemik 1100-3000);

1.3 kustutada kantselei koosseisust üks vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 900-2100 eurot);

1.4 kustutada kultuuri- ja vaba aja osakonna koosseisust osakonna juhataja ametikoht (põhipalga vahemik 1200-3000 eurot);

1.5 nimetada kultuuri- ja vaba aja osakond ümber kultuuri- ja vaba aja sektoriks.

2. Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisus on 64 teenistuskohta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär