Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 20.09.2017 korraldus number 1437

Redaktsiooni kehtivus 20.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. september

2017 nr

1437-k

Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korraldusest nr 699-k „Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

1. Võtta vastu Kristiine linnaosas 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneering, Guru Projekt OÜ töö nr DP 63-2014. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata elamumaa sihtotstarbega Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär