Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 13.09.2017 korraldus number 1394

Redaktsiooni kehtivus 21.02.2018 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.02.2018 nr 252

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. september

2017 nr

1394-k

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1 § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korraldusega nr 1218-k kehtestatud „Kadaka tee 74 h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringust“

1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Akadeemia teed ja Leiva tänavat ühendavale tänavalõigule nimeks Leiva tänav ja pikendada sellega olemasoleva Leiva tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Kadaka Investeeringute Osaühingule ja OÜ-le Hekamerk.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Leiva tänava leviala muutmise skeem (Tlv k 21.02.2018 nr 252)