Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 06.09.2017 korraldus number 1367

Redaktsiooni kehtivus 06.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. september

2017 nr

1367-k

Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktiga 17 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 17.3.4 kinnitatud Tallinna Haridusameti komisjoni koosseisust välja Urmas Sadam;

1.2 kinnitada punktiga 17.3.12 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Anne Nurmik, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär