Raudtee ja Suvila tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.08.2017 korraldus number 1286

Redaktsiooni kehtivus 30.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. august 2017 nr 1286-k

Raudtee ja Suvila tänava katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50 lg 5, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korralduse nr 1200-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Raudtee tn 134d

Katastritunnus - 78404:408:3621

Uus aadress - Viisi tn 2

1.2 Senine aadress - Raudtee tn 134e

Katastritunnus - 78404:408:3201

Uus aadress - Viisi tn 4

1.3 Senine aadress - Raudtee tn 134f

Uus aadress - Viisi tn 6

1.4 Senine aadress - Raudtee tn 136

Katastritunnus - 78404:408:5001

Uus aadress - Viisi tn 8

1.5 Senine aadress - Raudtee tn 138a

Katastritunnus - 78404:408:0108

Uus aadress - Viisi tn 10

1.6 Senine aadress - Raudtee tn 142

Katastritunnus - 78404:408:5100

Uus aadress - Viisi tn 16

1.7 Senine aadress - Raudtee tn 144a

Katastritunnus - 78404:408:1571

Uus aadress - Viisi tn 18

1.8 Senine aadress - Raudtee tn 144

Katastritunnus - 78404:408:6731

Uus aadress - Viisi tn 20

1.9 Senine aadress - Raudtee tn 146

Katastritunnus - 78404:408:4001

Uus aadress - Viisi tn 22

1.10 Senine aadress - Raudtee tn 148

Katastritunnus - 78404:408:9621

Uus aadress - Viisi tn 24

1.11 Senine aadress - Raudtee tn 150

Katastritunnus - 78404:408:5920

Uus aadress - Viisi tn 26

1.12 Senine aadress - Raudtee tn 152

Katastritunnus - 78404:408:6240

Uus aadress - Viisi tn 28

1.13 Senine aadress - Raudtee tn 154

Katastritunnus - 78404:408:0385

Uus aadress - Viisi tn 30

1.14 Senine aadress - Suvila tn 1

Katastritunnus - 78401:101:1728

Uus aadress - Viisi tn 29

1.15 Senine aadress -  Suvila tn 1a

Katastritunnus - 78401:101:1925

Uus aadress - Viisi tn 31

1.16 Senine aadress - Raudtee tänav T8

Katastritunnus - 78404:408:0375

Uus aadress - Viisi tänav

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 2. oktoobriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, E. Kruusmannile, K. Tarjusele, V. Eskole, E. Eskole, V. Tammekivile, S. Põldroosile, S. Tammekivile, V. Raamatule, W. Harakule, A. Harakule, A. Teastele, A. Soolepale, T. Ilule, P. Loringule, R. Orule, H. Pommerile, K.-K. Kiviseljale, P. Heinloole,  notar I. Rahnule, Tallinna Linnavaraametile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär