Lootuse pst 25, 25a, 27, 27a, 27b ja P. Kerese tn 25 maaüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.08.2017 korraldus number 1284

Redaktsiooni kehtivus 30.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. august 2017 nr 1284-k

Lootuse pst 25, 25a, 27, 27a, 27b ja P. Kerese tn 25 maaüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 korralduse nr 1199-k „Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta maaüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Lootuse pst 27a

Katastritunnus - 78404:401:9730

Uus aadress - Unistuse tn 4

1.2 Senine aadress - Lootuse pst 27

Katastritunnus - 78404:405:4500

Uus aadress - Unistuse tn 6

1.3 Senine aadress - P. Kerese tn 25

Katastritunnus - 78404:405:4470

Uus aadress - Unistuse tn 8

1.4 Senine aadress - Lootuse pst 25

Katastritunnus - 78404:405:4570

Uus aadress - Unistuse tn 3

1.5 Senine aadress - Lootuse pst 25a

Uus aadress - Unistuse tn 5

1.6 Senine aadress - Lootuse pst 27b

Katastritunnus - 78404:405:4420

Uus aadress - Unistuse tn 7

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 2. oktoobriks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, T.-L. Märtsoole, L. Skvortsovale, Elektrilevi OÜ-le, A. Kalinistovile, J. Štšedrinile, T. Ivanovale, M. Vihtmaale, M. Allikule, A. Krohhotkole ja Tallinna Linnavara Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär