Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.08.2017 korraldus number 1282

Redaktsiooni kehtivus 30.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. august

2017 nr

1282-k

Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Nõmme linnaosas Nõmme asumis paikneva Lootuse põigu nimi Male tänavaks (tänava skeem lisas).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 14. veebruari 1958 otsuse nr 47 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 1 „Rajatud tänavatele antavad nimetused“ b-osa punkt 15, millega määrati Lootuse põigu nimi.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada Lootuse põigu siltide eemaldamine ning uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Male tänava skeem