Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sadama tn 5 // 7 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2017 korraldus number 1270
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. august

2017 nr

1270-k

Sadama tn 5 // 7 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, võlaõigusseaduse § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korraldusest nr 284-k „Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas“

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Sadama tn 5 // 7 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 111701, katastritunnus 78401:114:0320, pindala 2069 m², sihtotstarve ärimaa 95% ja transpordimaa 5%) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi, edaspidi kinnisasi, ligikaudse pindalaga 160 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 15a), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ning mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava tee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle antuks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

1.2 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates;

1.3 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut  sõlmima 3 kuu jooksul kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.4 kinnisasja omanik võib Sadama tn 5 // 7 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele võõrandada tingimusega, et käesoleva korraldusega võetavad kohustused antakse üle kolmandatele isikutele. Kinnisasja omanik informeerib Tallinna linna kinnisasja võõrandamisest 1 kuu jooksul kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest arvates. Nimetatud kohustuste rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6391 eurot;

1.5 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.6 Sadama tn 5 // 7 kinnisasja koormavad hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.7 Sadama tn 5 // 7 kinnisasja koormav isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks Osaühingu Jaotusvõrk kasuks, jääb koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.8 taotleda eelmärke kandmist kinnistusregistriosa nr 111701 kolmandasse (III) jakku         kinnisasja 160 m² suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Sadama tn 5 // 7 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 15a;

1.9 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu, riigilõiv ja katastriüksuste moodustamine) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Sadama tn 5 // 7 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3.  Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud Tallinna linnale omandatava kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.9 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Fastinvest ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Sadama tn 5 // 7 kinnisasjast moodustatava ja Tallinna linnale võõrandatava kinnisasja asukoha ning piiride skeem