Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrus number 14
jõustumine 02.09.2017

Redaktsiooni kehtivus 02.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. august 2017 nr 14

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1, 11 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1535 eurot;

2) 351-700 õpilast 1705 eurot;

3) 701-900 õpilast 1875 eurot;

4) üle 900 õpilase 2045 eurot.

(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1705 eurot kuus.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 2045 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 2 lõiked 4-5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1400 eurot;

2) 4-10 rühma 1580 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1705 eurot.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1580 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1705 eurot;

3) üle 1400 õpilase 2015 eurot.“;

3) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1705 eurot kuus.“;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 1000 eurot kuus. Alates 1. septembrist 2017 on eelnimetatud õpetajate töötasu alammäär 1050 eurot kuus.“;

5) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pedagoogi (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on 1050 eurot.“;

6) paragrahvi 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on 1050 eurot.“;

7) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 560 eurot kuus.“.

§ 2.  Määruse § 1 punkte 1 ja 4 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2017 ning punkte 2 ja 3 ning 5-7 alates 1. septembrist 2017.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees