Tänavanime leviala muutmine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 23.08.2017 korraldus number 1239

Redaktsiooni kehtivus 23.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. august

2017 nr

1239-k

Tänavanime leviala muutmine Haabersti linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 2. mail 2017 väljastatud projekteerimistingimustest nr 1711802/02849

1. Muuta Haabersti linnaosas Õismäe asumis paikneva Merekalju tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2016 korralduse nr 1209-k "Tänavanime määramine Haabersti linnaosas" lisa.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada uue tänavasildi paigaldamine tänava väljaehitamise ajaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Novira VM20 OÜ-le.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Merekalju tänava leviala muutmise skeem