Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1218
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. august

2017 nr

1218-k

Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Mustamäe linnaosas Akadeemia tee ja Kadaka tee vahelises kvartalis. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt paikneb planeeritud ala Kadaka III asumis tootmis- ja/või ärifunktsiooniga arengualal (A-5), kus on vajalik tagada heakorrastatud haljasmaa osakaal vähemalt 10%. Detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga;

- uue kaasaaegse äri- ja tootmiskeskkonna loomine ning sellele vastava taristu kavandamine korrastab ja väärtustab ümbritsevat linnaruumi;

- hoonestusala määramisel on lähtutud nii naaberkinnistul oleva tootmishoone ehitusjoonest kui ka ala ümbritsevate hoonete paiknemisest kruntidel ning nende mahtudest ja kõrgustest. Kavandatud lahendus on piirkonda arvestav moodustades sellega ühtse ruumilise terviku;

- uute äri- ja tootmishoonete kavandamisega luuakse piirkonda uusi töökohti ning ümbruskond muutub turvalisemaks, mille tagab kasutusele võetud ja heakorrastatud ala;

- detailplaneeringu lahenduses on arvestatud väärtusliku ja olulise kõrghaljastuse säilitamisega.

1. Kehtestada Mustamäe linnaosas 2,86 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 03/12. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine, sihtotstarvete muutmine ning ehitusõiguse määramine ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja tootmishoone või ainult ärihoone, kolme kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja tootmishoone, ühe 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe 1-korruselise kergkonstruktsioonis ehitise ja 1-korruselise alajaama ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ning üldkasutatava välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt 19. jaanuaril 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/230.

3. Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2017 korralduse nr 201-k „Kadaka tee 76h kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine alusel taotleti detailplaneeringust tulenevalt Kadaka tee 76h kinnisasjale Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse (isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja osa pindalaga 743 m2) seadmist kinnisasjale ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks. Nimetatud korralduse alusel on vastavasisuline notariaalne leping sõlmitud 9. veebruaril 2017.

4. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusega nr 232 kehtestatud „Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute maa-ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja Ametlikes Teadaannetes.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri