Tänavanime muutmine ja tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1202

Redaktsiooni kehtivus 16.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. august

2017 nr

1202-k

Tänavanime muutmine ja tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsusega nr 81 kehtestatud „Sõle tn 16 // Häjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringust“

1. Nimetada ümber Põhja-Tallinnas Pelgulinna asumis paiknev Mulla põik ja määrata Sõle tn 16 // Härjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringu alusel Mulla ja Härjapea tänava vahele kavandatud tänavale Mullamaa tänava nimi lisatud skeemi kohaselt.

2. Määrata Põhja-Tallinnas Pelgulinna asumis Sõle tn 16 // Härjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringu alusel Sõle ja Mullamaa tänava vahele kavandatud uuele tänavale Kesa tänava nimi lisatud skeemi kohaselt.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 13. juuni 1958 otsuse nr 199 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 1 „Rajatud tänavatele antavad nimetused“ a-osa punkt 4, millega määrati Mulla põigu nimi.

4. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada Mulla põigu siltide eemaldamine ning uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Mullamaa tänava ja Kesa tänava skeem