Tänavanime leviala muutmine ja tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1201

Redaktsiooni kehtivus 16.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. august

2017 nr

1201-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 111 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

1. Muuta Nõmme linnaosas Pääsküla asumis paikneva Kalda tänava leviala (lisa 1).

2. Määrata Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Suvila ja Kastani tänava vahelisele lõigule nimeks Villpea tänav (lisa 2).

3. Määrata Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Õitse tänavalt põhjasuunas lähtuvale tänavaharule nimeks Kaldapealse tänav (lisa 3).

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kalda tänava leviala muutmise skeem