Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 16.08.2017 korraldus number 1198

Redaktsiooni kehtivus 16.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. august

2017 nr

1198-k

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

1. Määrata Nõmme linnaosas Männiku asumis Männiku tee 106/1 ja 106/2 vahelt läände suunduva kõrvalharu nimeks Okka tänav (tänava skeem lisas).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Okka tänava skeem