Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine vanalinnas lõbusõidurongi teenuse osutamiseks ning lepingu projekti heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 09.08.2017 korraldus number 1187
Redaktsiooni kehtivus: - 15.11.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 15.11.2017 nr 1757

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. august

2017 nr

1187-k

 

 

Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine vanalinnas lõbusõidurongi teenuse osutamiseks ning lepingu projekti heakskiitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ühistranspordiseaduse § 1 lg 8, võlaõigusseaduse § 10, Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 1, Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas” § 2 lg 1 ja § 3 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” avaliku kirjaliku enampakkumise nõuetega ning tulenevalt avalikust huvist võimaldada Tallinna vanalinna külastavatel inimestel tutvuda vanalinnaga kasutades selleks atraktiivset lõbusõidurongi ja arvestades asjaoluga, et lõbusõidurong on teenust pakkunud juba 1994. aastast, selle vastu on Tallinna külastavad turistid tundnud suurt huvi, korraldada vanalinnas lõbusõidurongi teenuse osutamiseks avalik kirjalik enampakkumine

 

 

         

1. Volitada Tallinna Kesklinna Valitsusust korraldama avalik kirjalik enampakkumine ning sõlmima lepingut Tallinna vanalinna tänavatel lõbusõidurongi teenuse osutamiseks punktis 1.2 märgitud marsruudil, eesmärgiga tutvustada Tallinna vanalinna linnaelanikele ja turistidele järgmistel tingimustel:

1.1 teenuse osutamise tähtaeg on viis aastat;

1.2 lõbusõidurongil on õigus liikuda marsruudil: Vana-Viru tn - Valli tn - Pärnu mnt - Suur- Karja tn - Müürivahe tn - Rüütli tn - Rataskaevu tn - Lai tn - Tolli tn - Pikk tn - Olevimägi - Uus tn - Vana-Viru tn. Lõbusõidurongi liikumistee kooskõlastatakse Tallinna Transpordiametiga, Tallinna Kommunaalametiga ja Tallinna Kesklinna Valitsusega enne teenuse osutamist ja igal aastal enne 1. maid;

1.3 pakkumise alghind on 1085 eurot kuus;

1.4 tasu suureneb üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis tasu suurus ei muutu;

1.5 pakkumise võitja:

1.5.1 peab olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;

1.5.2 tasub ise kõik lõbusõidurongi teenuse osutamisega seotud kulud, maksud ja muud kohustused;

1.5.3 ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja tema suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimine;

1.5.4 võitjal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustusmaksu võlga;

1.5.5 kohustub taotlema lõbusõidurongi teenuse osutamisega vajalikud load ja nõusolekud omal kulul. Tallinna Kesklinna Valitsus ei vastuta selle eest, kui pakkumise võitjale ei väljastata lõbusõidurongi liiklemiseks vajalikke nõusolekuid ja lubasid;

1.5.6 kohustub turvalisust arvestades tõendama lõbusõidurongi tehnilist korrasolekut, sõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavust atesteeritud kontrollija kinnitusega iga-aastaselt;

1.5.7 lõbusõidurongil peab olema Maanteeameti kinnitus sobilikkusest reisijate veoks;

1.5.8 lõbusõidurongi juht peab omama teenuse pakkumiseks kasutatava sõiduki kategooria juhtimisõigust;

1.6 lõbusõidurong peab vastama järgmistele nõuetele:

1.6.1 olema tehniliselt korras ning sobima vanalinnas liiklemiseks ja sõitjateveoks;

1.6.2 sobima välimuselt vanalinna piirkonda ja olema heaks kiidetud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna poolt;

1.6.3 olema vähemalt kahe vaguniga, millest üks peab olema ilmastikukindel;

1.6.4 ohutuse tagamise eesmärgil peavad rongil olema suletavad uksed;

1.6.5 omama TÜV toote ohutussertifikaati või muud samaväärset sertifikaati;

1.6.6 heitgaasinorm peab vastama vähemalt Euro V või Euro VI standardile;

1.6.7 omama tehnilist võimalust lõbusõidurongi kasutamiseks  ka ratastooli ja lapsevankriga;

1.6.8 lõbusõidurongil peab olema paigaldatud kaardimakse terminal ja printer kviitungi väljastamiseks.

1.7 pakkumise võitjal on õigus lõbusõidurongi teenust osutada Tallinna vanalinnas kokkulepitud liikumisteel tööpäevadel kella 9.00 kuni 21.00 ning laupäeval, pühapäeval ning riigipühadel kella 10.00 kuni 22.00. Tallinna Kesklinna Valitsus võib ühepoolselt piirata rongi liiklemiseks kokkulepitud aega, teatades sellest pakkumise võitjale ette mõistliku aja jooksul;

1.8 juhul kui pakkuja ei oma veel pakkumise esitamise ajal rongi, mida ta kirjalikul avalikul enampakkumisel esitleb, võib pakkuja teenust osutada asendusrongiga alates lepingu sõlmimisest kuni neljal järjestikusel kuul. Asendusrong peab vastama vähemalt käesoleva korralduse punktis 1.6.6 nimetatud tingimusele. Kui nelja kuu möödudes pakkuja ei võta kasutusele rongi, millega ta pakkumisel osaleb, on kesklinna valitsusel õigus leping lõpetada ja nõuda pakkujalt leppetrahvi 20% lepingu kuutasust;

1.9 Tallinna Kesklinna Valitsusel on õigus lepingu täitmine peatada, teatades sellest pakkumise võitjale kirjalikult viis päeva ette, kui vanalinna tänavaid, mida rong läbib, kasutatakse avalikuks otstarbeks (nt avalik üritus), tänavate remondiks või töödeks, mida on vaja teha tänavate vahetus läheduses asuval kinnistul;

1.10 osavõtutasu suurus on 200 eurot;

1.11 tagatiseks on tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii ühe kuu tasu alghinna suuruses, s.o 1085 eurot.

2. Eduka pakkumuse valiku aluseks on kõige rohkem punkte saanud pakkumus alltoodud hindamise kriteeriumitest lähtuvalt, kokku maksimaalselt 150 väärtuspunkti skaalal (koos lisapunktidega):

2.1 hindamise põhikriteeriumeid on kolm: rongi vanus, erinevate soodustuste pakkumine ja kõrgeim pakutud tasu kalendriaasta lõikes. Maksimaalse arvu väärtuspunkte saavad pakkumused, kus rongi vanus on kõige väiksem, pakutakse sooduspileteid, sh teenuse eest on võimalik tasuda erinevaid võimalusi kasutades (nt sooduspilet õpilastele, pensionäridele, paljulapselistele peredele, Tallinn Card omajatele, võimalusel liitumine Tallinna ühtse piletisüsteemiga jms) ja mille Tallinna linnale makstav tasu on kõige kõrgem. Pakkujal on võimalik saada lisapunkte juhul, kui pakkuja kasutab teenuse pakkumiseks elektrimootoriga, gaasiseadmega või hübriidajamiga rongi, muid keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja tehnilisi lisasid (näiteks reisijate vagunite soojendus jms);

2.2 väärtuspunktid rongi vanuse kohta: maksimaalne punktide arv on 30. Kolmkümmend punkti saab rong, mis on ehitatud 2017. aastal. Vahepealsed punktid arvestatakse proportsionaalselt;

2.3 väärtuspunktid soodustuste tegemisel: maksimaalne punktide arv on 20. Need saab pakkuja, kes võtab kasutusele kaasaegsed lahendused teenuse eest tasumiseks ja teeb soodustusi vähekindlustatud isikutele. Vahepealsed punktid arvestatakse proportsionaalselt;

2.4 väärtuspunktid kõrgeima pakutud tasu kohta: pakkumuse maksumuse kriteeriumi alusel saab maksimaalse arvu punkte, 50 punkti, kõrgeima maksumusega pakkumus eurodes (käibemaksuta). Madalama maksumusega pakkumused saavad proportsionaalselt vähem punkte, st maksimumpunktisumma korrutatakse pakkuja pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega;

2.5 pakkujal on võimalik teenida maksimaalselt 50 lisapunkti juhul, kui ta kasutab elektrimootoriga rongi ning 25 lisapunkti juhul kui kasutatakse gaasiseadmega või hübriidajamiga rongi. Muude tehniliste lisade (näiteks reisijate vagunite soojendus jms) ja väiksema keskkonnasõbralikkuse korral on enampakkumise komisjonil õigus lisapunktide arvu vähendada;

2.6 edukaks pakkumiseks tunnistatakse pakkumus, mis saab kõigi hindamise kriteeriumide alusel kõige rohkem väärtuspunkte. Kui enim väärtuspunkte saanud pakkumusi on rohkem kui üks, eelistatakse nende pakkumuste hulgast eduka pakkumuse valimisel keskkonnasõbralikumat pakkumust.

3. Enampakkumise võitja kohustub sõlmima käesoleva korralduse lisaks oleva teenuse osutamise lepingu kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Kui enampakkumise võitja selle aja jooksul ei sõlmi teenuse osutamise lepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse. Sel juhul realiseeritakse enampakkumise võitja antud pakkumise tagatis.

4. Kiita heaks  teenuse ostutamise lepingu projekt (lisa).

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Teenuse osutamise leping