Tänavanimede leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 09.08.2017 korraldus number 1150

Redaktsiooni kehtivus 09.08.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. august

2017 nr

1150-k

Tänavanimede leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Nõmme linnaosas Pääsküla asumis paiknevate järgmiste tänavanimede leviala lisatud skeemi kohaselt:

1.1 Rebase tänav;

1.2 Ilvese tänav.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa