Tallinna ühissõidukipeatuste nimekiri

Tallinna Linnavalitsus 30.06.2017 korraldus number 1069

Redaktsiooni kehtivus 30.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. juuni

2017 nr

1069-k

Tallinna ühissõidukipeatuste nimekiri

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning lähtudes Siseministeeriumi 11. augusti 2015 kirjast nr 12-5/12-1 „Ühissõidukipeatuste nimede korrastamine“

1. Kinnitada Tallinna bussi-, trammi- ja trollipeatuste nimekiri vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tallinna rongipeatuste nimekiri vastavalt lisale 2.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Maanteeametile, Harju Maavalitsusele, Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Kommunaalametile, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ja aktsiaseltsile Eesti Raudtee.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1 ja 2