Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k "Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 21.06.2017 korraldus number 1052

Redaktsiooni kehtivus 21.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. juuni

2017 nr

1052-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Muuta alates 1. juulist 2017 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa ja täiendada punktidega 4.55 ja 4.56 järgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea täisnimetus

Ühik

Hind

eurodes

4.55

Tallinna Linnaarhiivi toimetised nr 15

Tükk

15.00

4.56

Kogumik „Vana Tallinn“ 28 (32), 2017

Tükk

13.00

Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuse ja kaupade hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär