Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseisu muudatused

Tallinna Linnavalitsus 21.06.2017 korraldus number 966

Redaktsiooni kehtivus 21.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. juuni

2017 nr

966-k

Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseisu muudatused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1890-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas 8 „Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ alates 1. augustist 2017 järgmised muudatused:

1.1 moodustada elamumajanduse ja varahalduse osakonna koosseisu täiendavalt kolm projektijuhi töökohta (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot);

1.2 moodustada üldosakonna koosseisu analüütiku töökoht (põhipalga vahemik 1200-2300 eurot).

2. Tallinna Linnavaraametis on 66 teenistuskohta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär