Ilutulestiku korraldamise kord

Tallinna Linnavalitsus 21.06.2017 määrus number 20
jõustumine 04.07.2017

Redaktsiooni kehtivus 26.01.2018 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 17.01.2018 nr 4 [RT IV, 23.01.2018, 5 - jõust. 26.01.2018]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. juuni 2017 nr 20

Ilutulestiku korraldamise kord

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse §-de 34 ja 35 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Ilutulestiku korraldamise korra eesmärk on reguleerida loa andmist Tallinna linnas ilutulestiku korraldamiseks:

1) avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilise tootega;

2) F4-kategooria pürotehnilise tootega.

§ 2.  Loa taotlemine

(1) Ilutulestikku korraldada sooviv isik esitab Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) ilutulestiku korraldamise loa taotluse (edaspidi taotlus) avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS kaudu või linnakantselei avaldatud vormil paberil linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), kus taotlus registreeritakse. Taotlusele tuleb lisada nõutavad lisadokumendid ja nõusolekud.

(2) Taotlus esitatakse kõige hiljem viis tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

(3) Taotluse vorm on kättesaadav avalike kogunemiste infosüsteemis AKIS, Tallinna veebilehel www.tallinn.ee ja linnakantselei teenindusbüroos.

§ 3.  Taotluse menetlemine

(1) Linnakantselei edastab taotluse arvamuse saamiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja ilutulestiku toimumiskoha järgsele linnaosa valitsusele. Arvamus taotluse kohta tuleb linnakantseleile edastada kahe tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest linnakantseleilt.
[RT IV, 23.01.2018, 5 - jõust. 26.01.2018]

(2) Linnakantselei annab ilutulestiku korraldamise loa viie tööpäeva jooksul taotluse linnakantseleisse laekumise päevast arvates või keeldub loa andmisest lõhkematerjaliseaduse § 35 lõike 5 kohaselt.

(3) Ilutulestiku korraldamise loa või selle andmisest keeldumise allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse muutmine

Linnakantselei edastab taotluse arvamuse saamiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja ilutulestiku toimumiskoha järgsele linnaosa valitsusele

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. juulil 2017.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär