Kasutaja  
Parool

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 16.03.2005 nr 26
Akt muudab
 
Tlv m 12.10.2005 nr 99
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ilutulestiku korraldamise kord
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2017 määrus number 20 [RT IV, 30.06.2017, 1]
Jõustumine:04.07.2017
Redaktsiooni kehtivus:04.07.2017 - ... [RT IV, 30.06.2017, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. juuni 2017 nr 20

Ilutulestiku korraldamise kord

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse §-de 34 ja 35 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Ilutulestiku korraldamise korra eesmärk on reguleerida loa andmist Tallinna linnas ilutulestiku korraldamiseks:

1) avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilise tootega;

2) F4-kategooria pürotehnilise tootega.

§ 2.  Loa taotlemine

(1) Ilutulestikku korraldada sooviv isik esitab Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) ilutulestiku korraldamise loa taotluse (edaspidi taotlus) avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS kaudu või linnakantselei avaldatud vormil paberil linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), kus taotlus registreeritakse. Taotlusele tuleb lisada nõutavad lisadokumendid ja nõusolekud.

(2) Taotlus esitatakse kõige hiljem viis tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

(3) Taotluse vorm on kättesaadav avalike kogunemiste infosüsteemis AKIS, Tallinna veebilehel www.tallinn.ee ja linnakantselei teenindusbüroos.

§ 3.  Taotluse menetlemine

(1) Linnakantselei edastab taotluse arvamuse saamiseks linnavalitsuse korrakaitsevaldkonna nõunikule ja ilutulestiku toimumiskoha järgsele linnaosa valitsusele. Arvamus taotluse kohta tuleb linnakantseleile edastada kahe tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest linnakantseleilt.

(2) Linnakantselei annab ilutulestiku korraldamise loa viie tööpäeva jooksul taotluse linnakantseleisse laekumise päevast arvates või keeldub loa andmisest lõhkematerjaliseaduse § 35 lõike 5 kohaselt.

(3) Ilutulestiku korraldamise loa või selle andmisest keeldumise allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 määrus nr 26 „Klasside III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamise loa taotlemise ja menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse muutmine

Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 määruse nr 99 „Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend” § 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Spordiürituse luba ja selle andmisest keeldumine vormistatakse käesoleva määruse lisade 2-3 kohaselt ning dokumendid allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.“.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. juulil 2017.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär