Mäepealse tänava katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 14.06.2017 korraldus number 935

Redaktsiooni kehtivus 14.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. juuni 2017 nr 935-k

Mäepealse tänava katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2017 korralduse nr 825-k „Tänavanime määramine Mustamäe ja Nõmme linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Mäepealse tn 11

Katastritunnus - 78404:409:0055

Uus aadress - Heli tn 1

1.2 Senine aadress - Mäepealse tn 13

Katastritunnus - 78404:409:0056

Uus aadress - Heli tn 3

1.3 Senine aadress - Mäepealse tn 13a

Katastritunnus - 78404:409:0057

Uus aadress - Heli tn 5

1.4 Senine aadress - Mäepealse tn 15

Katastritunnus - 78404:409:0058

Uus aadress - Heli tn 7

1.5 Senine aadress - Mäepealse tn 19a

Katastritunnus - 78404:409:1000

Uus aadress - Heli tn 2

2. Muuta katastriüksuste aadresse Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Mäepealse tn 19

Katastritunnus - 78404:409:0780

Uus aadress - Heli tn 6

3. Mustamäe ja Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 25. augustiks 2017.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Aktsiaseltsile YIT Ehitus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Maanteeametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär