Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.06.2017 määrus number 18
jõustumine 23.06.2017

Redaktsiooni kehtivus 23.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  14. juuni 2017 nr 18

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas tehakse järgmised muudatused:

1) preambulas asendatakse sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded §-ga 5"“ sõnadega „majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 "Tee seisundinõuded §-ga 6"“;

2) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna Kommunaalameti ettepanekul, tulenevalt ilmastikuoludest või erakorralisest vajadusest, võib Tallinna Transpordiameti juhataja oma käskkirjaga kehtestada tänava seisunditaseme nõuete täitmise eesmärgil lõikes 2 nimetatud ajavahemikest erinevad ajavahemikud. Käskkiri avaldatakse ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna linna veebilehel.“;

4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Parkimiskorraldus lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel on tähistatud liikluskorraldusvahenditega.“;

5) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikul on kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel õigus parkida oma sõidukit tööpäeval kuus tundi enne ja neli tundi pärast lõigetes 2 ja 3 nimetatud keelatud parkimise aega ning puhkepäeval ööpäev ringi vanalinna vastava piirkonna puhastamise ajal naaberpiirkonnas või tasulises parklas aadressil Väike-Rannavärav 6 vabade kohtade olemasolul.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär