Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 07.06.2017 korraldus number 893

Redaktsiooni kehtivus 07.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. juuni

2017 nr

 893-k

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruse nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 5 lg-st 6 ning tulenevalt vajadusest muuta komisjoni koosseisu

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni koosseisujärgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Arvo Sarapuu, Raik Saart, Lauri Abel ja Joel Jesse;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Munitsipaalpolitsei juhataja Aivar Toompere;

1.3 kutsuda komisjoni töös osalema liikmena Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik, kolonelleitnant Toomas Väli ja Harju Maavalitsuse nõunik Terje Lillo.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär