Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Väike Rannavärav 6 kinnisasja osa üürilepingu pikendamine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile
Tallinna Linnavalitsus 07.06.2017 korraldus number 871
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. juuni

2017 nr

871-k

Väike Rannavärav 6 kinnisasja osa üürilepingu pikendamine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord§ 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2, lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, § 8 lg-ga 3, § 41 p-dega 1 ja 8, §-ga 44, § 45 lg-ga l, §-dega 47 ja 49 ning arvestades, et Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid on linnavara kasutanud viis aastat ja lepingust tulenevaid kohustusi täitnud korrektselt ning tulenevalt Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 8. märtsi 2017 taotlusest

1. Pikendada alates 5. juunist 2017 Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid (registrikood 11066456) viieks aastaks (5. juuni 2017-4. juuni 2022) kinnisasja osa üürilepingut Väike Rannavärav 6 kinnisasjast (registriosa number 17601, katastritunnus 78401:101:4320, pindala 6348 m², sihtotstarve ärimaa 100%) 3244 m² suuruse osa kasutamiseks, mis on märgitud korralduse lisas 1 oleval skeemil.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid kinnisasja osa (edaspidi kinnisasi) üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 kinnisasja kasutatakse parkimise korraldamiseks;

2.2 üürnik kohustub:

2.2.1 tasuma kinnisasja kasutamise eest igakuiselt 637 eurot;

2.2.2 tasuma kinnisasja kasutamisega seotud kõrvalkulud (hooldus, korrashoid, haldamise kulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia jms) ning kinnisasja kasutamise eest tasumisele kuuluvad riiklikud ja kohalikud maksud;

2.2.3 hoidma kinnisasja alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

2.2.4 vältima oma tegevusest tulenevate jäätmete sattumist Väike Rannavärav 6 kinnisasjale. Kui see on toimunud, siis viivitamatult korrastama Väike Rannavärav 6 kinnisasja;

2.2.5 võimaldama vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikel kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel parkida oma sõidukit Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ § 6 lõikes 2 sätestatud talvise parkimisre˛iimi kehtimise ajal vabade kohtade olemasolul;

2.2.6 lubama üürileandja esindajal üürniku tööajal takistamatult kontrollida üürilepingu tingimuste täitmist;

2.2.7 vabastama üürilepingu tähtaja saabumisel või üürilepingu ülesütlemisel kinnisasja ja andma valduse üürileandjale üle üürilepingu tähtaja saabumise päeval või ühe nädala jooksul vastava teate saamisest;

2.3 kinnisasja allüürile andmine on keelatud;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt kinnisasja parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud kinnisasja väärtuse suurenemise eest;

2.5 üürileandja poolt kohaldatavad sanktsioonid:

2.5.1 üürilepingust tuleneva makse mittetähtaegsel tasumisel tasub üürnik üürileandjale viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) õigeaegselt tasumata summalt päevas;

2.5.2 korralduse punktide 2.2.3-2.2.6 ja 2.3 rikkumiste korral võib üürileandja nõuda üürnikult leppetrahvi kuni ühe kuu üüri suuruses summas;

2.5.3 kinnisasja tagastamisega viivitamisel võib üürileandjale üürnikult nõuda kahjuhüvitisena 20 eurot päevas;

2.6 kinnisasi antakse üürileandjale tagasi üleandmise-vastuvõtmise aktiga üürilepingu lõppemise päeval. Aktis fikseeritakse kinnisasja seisukord, võimalikud üürniku poolt põhjustatud kahjustused ning määratakse tähtaeg nende kõrvaldamiseks;

2.7 üür suureneb üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.8 üüri tasumise kohustus algab 5. juunist 2017.

3. Kiita heaks Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid vahel sõlmitava kinnisasja osa üürilepingu projekt (korralduse lisa 2).

4. Volitada Tallinna Kesklinna vanemat Taavi Pukki Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud kinnisasja osa üürilepingule.

5. Aktsiaseltsil Tallinna Tööstuspargid on õigus punktis 2 nimetatud üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. mai 2012 korraldus nr 678-k „Tallinna linna omandis oleva Väike Rannavärav 6 kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid)“.

7. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Tööstuspargid, Tallinna Ettevõtlusametile ja avaldada teade kinnisasja osa üürilepingu pikendamisest Tallinna linna veebilehel.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad