Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 31.05.2017 korraldus number 824

Redaktsiooni kehtivus 31.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. mai

2017 nr

824-k

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest korrastada aadresse ja ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Nõmme linnaosas Vana-Mustamäe asumis lisatud skeemi kohaselt järgmised tänavanimed:

1.1 Häilu tänav;

1.2 Truubi tänav.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Häilu tänava ja Truubi tänava skeem