Tänavanime leviala muutmine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 10.05.2017 korraldus number 719

Redaktsiooni kehtivus 10.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. mai

2017 nr

719-k

Tänavanime leviala muutmine Kristiine linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Kristiine linnaosas Lilleküla asumis paikneva Nirgi tänava leviala (tänava skeem lisas).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada tänavasiltide eemaldamine ja Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada tänavasiltide paigaldamine 10. juuniks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Nirgi tänava leviala muutmise skeem