Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavolikogu 04.05.2017 otsus number 47
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

4. mai 2017 nr 47

Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 32 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 7 lg-ga 2

1. Võtta vastu Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud Nõmme linnaosa üldplaneering vastavalt otsuse lisadele 1-19. Üldplaneeringuga määratakse kindlaks Nõmme linnaosa territooriumi ruumilise arengu suunad, teede ja taristu asukohad ning esitatakse maakasutuse ja ehitustegevuse suunamise üldised tingimused ja nõuded.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil korraldada üldplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1 - Nõmme linnaosa üldplaneering
Lisa 2 - Nõmme linnaosa üldplaneering Põhikaart 1. Maakasutus
Lisa 3 - Nõmme linnaosa üldplaneering Põhikaart 2. Rohevõrgustik
Lisa 4 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 1. Asendiskeem
Lisa 5 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 2. Piirangud ja väärtused
Lisa 6 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 3. Sotsiaalne infrastruktuur
Lisa 7 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 4. Teed
Lisa 8 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 5. Kergliiklusteed
Lisa 9 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 6. Ühistransport
Lisa 10 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 7. Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Lisa 11 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 8. Veevarustus
Lisa 12 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 9. Kanalisatsioon
Lisa 13 - Nõmme linnaosa üldplaneering Kaart 10. Sademeveekanalisatsioon
Lisa 14 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 11. Elektrivarustus
Lisa 15 - Nõmme linnaosa üldplaneering Kaart 12. Gaasivarustus
Lisa 16 - Nõmme linnaosa üldplaneering Teemakaart 13. Kaugküte
Lisa 17 - Nõmme linnaosa üldplaneering Lisakaart 1. Kehtestatud ja menetletavad detailplaneeringud (seisuga jaanuar 2017)
Lisa 18 - Nõmme linnaosa üldplaneering Lisakaart 2. Maaomand (seisuga veebruar 2016)
Lisa 19 - Nõmme linnaosa üldplaneering Lisakaart 3. Maa sihtotstarve (seisuga jaanuar 2017)