Tänavanime leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 03.05.2017 korraldus number 683

Redaktsiooni kehtivus 03.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. mai

2017 nr

683-k

Tänavanime leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Nõmme linnaosas Pääsküla asumis paikneva Lemmiku põigu leviala (tänava skeem lisas).

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 29. maiks 2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Lemmiku põigu leviala täpsustamise skeem