Tänavanimede leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 19.04.2017 korraldus number 590

Redaktsiooni kehtivus 19.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. aprill

2017 nr

590-k

Tänavanimede leviala täpsustamine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Nõmme linnaosas Nõmme asumis paikneva Kõvera tänava leviala (lisa 1).

2. Täpsustada Nõmme linnaosas Vana-Mustamäe asumis paikneva Lohu tänava leviala (lisa 2).

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 15. maiks 2017.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisad