Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 "Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 19.04.2017 määrus number 14
jõustumine 01.05.2017

Redaktsiooni kehtivus 01.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. aprill 2017 nr 14

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 „Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruses nr 149 „Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

„(1) Linnamuuseumi tegevusvaldkond on Tallinna ajalugu ning linna eri rahvusest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustava ainese (esemed, kunstiteosed, fotod, dokumendid jm) kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.“

2) määruses asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Amet“ sõnadega „Tallinna Kultuuriamet“ ja sõnad „kultuuriväärtuste amet“ sõnaga „kultuuriamet“ vastavas käändes.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär