Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 12.04.2017 määrus number 13
jõustumine 22.04.2017

Redaktsiooni kehtivus 22.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. aprill 2017 nr 13

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg-te 3 ja 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruses nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigiportaalis eesti.ee“ sõnadega „infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht (edaspidi iseteeninduskeskkond)“ ning § 4 lõigetes 3 ja 5, § 5 lõikes 2, § 6 lõigetes 2 ja 3, §-s 8 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõna „riigiportaal“ sõnaga „iseteeninduskeskkond“ vastavas käändes.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär