Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2017 määrus number 13 [RT IV, 19.04.2017, 14]
Jõustumine:22.04.2017
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2017 - ... [RT IV, 19.04.2017, 14]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. aprill 2017 nr 13

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg-te 3 ja 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruses nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigiportaalis eesti.ee“ sõnadega „infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht (edaspidi iseteeninduskeskkond)“ ning § 4 lõigetes 3 ja 5, § 5 lõikes 2, § 6 lõigetes 2 ja 3, §-s 8 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõna „riigiportaal“ sõnaga „iseteeninduskeskkond“ vastavas käändes.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär