Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merimetsa roheala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Tallinna Linnavolikogu 06.04.2017 määrus number 6 [RT IV, 13.04.2017, 8]
Jõustumine:23.04.2017
Redaktsiooni kehtivus:23.04.2017 - ... [RT IV, 13.04.2017, 8]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  6. aprill 2017 nr 6

Merimetsa roheala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 7 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 6 lõikega 1.

§ 1.  Merimetsa roheala kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk

(1) Määrusega võetakse kohaliku kaitse alla Merimetsa roheala (edaspidi kaitseala).

(2) Kaitseala kaitse-eesmärk on:

1) väärtusliku maastiku kaitse;

2) kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;

3) virgestusvõimaluste säilitamine ja parandamine.

§ 2.  Kaitseala asukoht

(1) Kaitseala asub Põhja-Tallinna linnaosas.

(2) Kaitseala välispiir on kantud määruse lisas esitatud kaardile.

§ 3.  Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Tallinna Keskkonnaamet.

§ 4.  Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida kogu kaitsealal ning korjata seal marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi.

(2) Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine ning rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata ja tähistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(3) Kaitsealal on lubatud mootorsõidukiga sõita vaid kaitseala valitseja nõusolekul. Jalgrattaga on lubatud sõita teedel ja kattega radadel. Hobusega on lubatud liikuda selleks ette nähtud radadel.

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:

1) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;

2) metsakoosluste kujundamine vastavalt kaitseala kaitse-eesmärgile. Kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia ja aja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta.

§ 5.  Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:

1) maavarade kaevandamine;

2) uuendusraie;

3) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;

4) telkimine ja lõkke tegemine. Grillimine on lubatud ainult selleks ette valmistatud kohtades;

5) teede ja tehnovõrgu rajatiste rajamine ning ehitiste püstitamine. Erandina võib kaitseala valitseja nõusolekul rajada teid ja tehnovõrgu rajatisi ning püstitada ehitisi kaitsekorraldus- ja puhkeotstarbeks ning teha olemasolevate rajatiste hooldus- ja remonttöid.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;

2) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingud;

3) metsamajandamiskava väljastamine;

4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

5) ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamiseks loa andmine;

6) projekteerimistingimuste andmine;

7) ehitusloa andmine.

§ 6.  Vajalik tegevus

(1) Kaitsealal on poollooduslike koosluste esinemise aladel nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik niitmine ning puu- ja põõsarinde kujundamine.

(2) Külastuskoormuse suunamiseks tuleb osa jalgteid rekonstrueerida või sulgeda looduslähedasel viisil.

(3) Lodumetsa alal tuleb reguleerida vooluveekogude veetaset (paisutada kraave), et taastada looduslik veere˛iim.

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt tema nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

(2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

Lisa