Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Valitsuse tegevuse peale (Liivalaia 34 kinnistule reklaamikandja paigaldamise taotlusele kooskõlastuse andmisest keeldumine) esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 29.03.2017 korraldus number 494
Redaktsiooni kehtivus:29.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. märts

2017 nr

494-k

Tallinna Kesklinna Valitsuse tegevuse peale (Liivalaia 34 kinnistule reklaamikandja paigaldamise taotlusele kooskõlastuse andmisest keeldumine) esitatud vaide läbivaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p-de 1 ja 2 ja § 86 lg 1 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

3. jaanuaril 2017 esitas Digiekraanid OÜ esindaja Priit Pedanik Tallinna Kesklinna Valitsusele taotluse, milles soovis kooskõlastust Liivalaia tn 34 asuva kinnistu territooriumile ajutise reklaamikandja (mõõtudega 4,0 m x12,0 m x 0,15 m) paigaldamiseks. Priit Pedanik palus esimeses etapis väljastada kooskõlastus tähtajaga kuni 30. september 2017, et lahendada liiklusanalüüsi küsimused. Teises etapis sooviti kooskõlastust kuni 31. detsember 2018, peale mida lubati reklaamkandja eemaldada.

10. jaanuaril 2017 saatis Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse sektori peaspetsialist Merili Tamm Priit Pedanikule e-kirja, milles palus parandada taotluse materjalides aadress ning lisada LED ekraani tehnilised andmed ja asendiplaani.

11. jaanuaril 2017 saatis Digiekraanid OÜ Tallinna Kesklinna Valitsusele parandatud taotluse, millele oli lisatud asendiplaan ja ekraani tehnilised andmed.

11. jaanuaril 2017 pöördus Tallinna Kesklinna Valitsus LED ekraani sobivuse osas arvamuse saamiseks Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poole, eesmärgiga hinnata LED ekraani linnaruumilist ja liiklusohutusalast sobivust asukohta.

17. jaanuaril 2017 saatis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse peaspetsialist Paavo German Tallinna Kesklinna Valitsusele e-kirja, milles viitas ameti varasemale seisukohale (3. detsembri 2015 kiri nr 4.-1/15/306-2) LED ekraani sobimatusest Liivalaia tänava ja Juhkentali tänava ristmikul asuvale Liivalaia tn 32 hoonele. Transpordiamet teavitas, et kuivõrd liiklustingimused ei ole kõnealusel ristmikul muutunud, jääb amet oma varasema seisukoha juurde.

19. jaanuari 2017 e-kirjaga teavitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Kesklinna Valitsust, et esitatud mõõtmetega LED ekraan on ehitisteatise kohustusega. Kuna Tallinna Transpordiamet oli juba edastanud oma seisukoha LED reklaami mittesobivusest antud asukohta, ei pidanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet omapoolset hindamist enam põhjendatuks.

10. veebruari 2017 e-kirjaga teavitas Tallinna Kesklinna Valitsuse peaspetsialist Merili Tamm Digiekraanid OÜ esindajat Priit Pedanikku, et Tallinna Kesklinna Valitsus ei kooskõlasta taotlust reklaamikandja paigaldamiseks aadressile Liivalaia tn 34. Keeldumist põhjendati asjaoluga, et liiklusohutuse tagamine on oluline ning kaalub üles ettevõtja huvi reklaamikandja paigaldamiseks nimetatud asukohta. Lisati, et ka väiksema reklaamikandja paigaldamine ei ole võimalik, sest Tallinna Transpordiameti keeldumine on olnud resoluutne igasuguse LED reklaamikandja paigaldamise osas Liivalaia tänava ja Juhkentali tänava ristmikul.

2. Digiekraanid OÜ vaie

20. veebruaril 2017 esitas Digiekraanid OÜ (edaspidi ka vaide esitaja) esindaja Priit Pedanik Tallinna Linnavalitsusele vaide. Vaide esitaja leiab, et Tallinna Kesklinna Valitsuse otsus, jätta Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotlus rahuldamata, on vastuolus kehtiva õigusega ning kujutab endast põhjendamatut ja õigusvastast riivet Digiekraanid OÜ põhiseaduse §-st 31 tulenevale ettevõtlusvabadusele. Vaide esitaja taotleb Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotluse uuesti läbivaatamist ja rahuldamist.

Vaide esitaja on seisukohal, et Tallinna Kesklinna Valitsus on Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotluse lahendamisel ekslikult lähtunud Tallinna linna heakorra eeskirja §-s 17 sätestatust (vaidlused välireklaami- ja teabekandja suhtes). Tallinna linna heakorra eeskirja § 10 p 3 näeb ette, et juhul, kui välireklaami või teavet soovitakse eksponeerida teemaal, on välireklaami- või teabekandja paigaldamiseks nõutavad kommunaalameti ja transpordiameti kooskõlastused. Vaide esitaja leiab, et nimetatud sätte tähenduses on nii kommunaal- kui ka transpordiamet käsitletavad menetlusosalistena HMS § 11 lg 1 p 4 mõttes. Tallinna linna heakorra eeskirja § 17 on kohaldatav üksnes juhul, kui lahendamisel on vaidlus välireklaami- või teabekandja ja välireklaami sobivuse küsimuses. Nimetatud säte ei ole kohaldatav välireklaami- või teabekandja paigaldamiseks esitatud taotluse lahendamisel olukorras, kus vaidlust ei ole tekkinud. Isegi kui nimetatud säte oleks antud juhul kohaldatav, ei oleks Tallinna Kesklinna Valitsusel õigust lähtuda vaidluse lahendamisel transpordiameti arvamusest, kuivõrd sellises vaidluses oleks transpordiamet käsitletav menetlusosalisena haldusmenetluses, mille käigus on vaidlus tekkinud.

Lisaks märgib vaide esitaja, et kuni 30. juunini 2015 kehtinud teeseaduse §-des 3 ja 13 eristati mõisteid „teemaa“ ja „tee kaitsevöönd“. Alates 1. juulist 2015 kehtivas ehitusseadustikus ja liiklusseaduses mõistet „teemaa“ enam ei kasutata. Erinevate seadusemuudatuste tõttu on tekkinud vastuolud õigusaktides kasutatavas mõistesüsteemis, mis omakorda on loonud olukorra, kus Tallinna linna heakorra eeskiri ei ole tänasel päeval enam reklaam- või teabekandjate paigaldamise küsimuses täies ulatuses kohaldatav. Digiekraanid OÜ on esitanud taotluse reklaamkandja paigaldamiseks tee kaitsevööndisse EhS § 71 lg 1 mõttes, mis Tallinna linna heakorra eeskirja § 10 p 3 järgi eeldab üksnes asukohajärgse linnaosa valitsuse ehk antud juhul Tallinna Kesklinna Valitsuse kooskõlastust. Eeltoodust tulenevalt leiab vaide esitaja, et Digiekraanid OÜ taotluse rahuldamine ei eelda Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ega Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kooskõlastust.

Tallinna Kesklinna Valitsus jättis Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotluse reklaamkandja paigaldamiseks rahuldamata põhjendusel, et Liivalaia ja Juhkentali tänava ristmik, mille lähedusse reklaamkandjat paigaldada soovitakse, nõuab sõidukijuhtidelt eriti kõrgendatud tähelepanu ning LED ekraan omab sellele just vastupidist toimet. Vaide esitaja märgib, et üldjuhul ei ole reklaamkandjate paigaldamine ülekäiguradade ja ristmike lähedusse keelatud. Järeldus, et Liivalaia tn 34 kinnisasjale paigaldatav reklaamkandja asub mõjutama jalakäijate ja/või autojuhtide käitumist liikluses, pärssima nende tähelepanuvõimet ja ohustama liiklust, on paljasõnaline ja tõendamata ning ei anna alust keelduda Digiekraanid OÜ taotluse rahuldamisest. Digiekraanid OÜ esitas Tallinna Kesklinna Valitsuse korraldusel viimasele teabe LED-ekraani (moodulite) tehnilistest andmetest, ometi ei ole haldusorgan esitatud teavet taotluse lahendamisel arvesse võtnud. Samuti ei ole Tallinna Kesklinna Valitsus kuulanud taotlejat ära ega palunud täiendavalt selgitada, millised on ekraanil esitatava sisu parameetrid, ekraani eeldatav ja soovitav tööaeg ning millised võimalused on ekraani valgustugevuse ja muude parameetrite reguleerimiseks, et tagada liiklusohutus. Vaide esitaja heidab Tallinna Kesklinna Valitsusele ette, et taotluse lahendamisel pole selgitatud välja asjas olulise tähtsusega asjaolusid ega võetud arvesse vaide esitaja poolt esitatud informatsiooni.

Vaide esitaja rõhutab, et haldusorganil on kohustus vaadata esitatud taotlused läbi ning käsitleda neid igakordselt üksikjuhtumitena. Taotluse rahuldamise kohta tehtud otsustus peab lähtuma just selles konkreetses haldusmenetluses kogutud tõenditest ja tuvastamist leidnud asjaoludest. Väide, et Tallinna Transpordiamet on resoluutselt keeldunud igasuguse LED-reklaamkandja paigaldamise kooskõlastamisest kõnealuses asukohas, ei saa õigustada vaide esitaja taotluse rahuldamata jätmist. Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine eeldab, et igakordselt kaalutakse põhjalikult kõikide osapoolte huve ning seda, kas kohaldatav meede on taotletava eesmärgi suhtes sobiv, vajalik ja mõõdukas. Asjaolu, et varasemalt on keeldutud andmast luba reklaamkandja paigaldamiseks, ei tähenda, et selline meede on iga üksikjuhtumi puhul kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega.

Vaide esitaja sõnul on põhiseaduse §-s 10 sätestatud õiguspärase ootuse põhimõttest tulenevalt isikul õigus eeldada, et halduspraktika on järjepidev ja ühetaoline ning et haldusorgan teeb sarnastes olukordades sarnased otsused. Tallinna Kesklinna Valitsus rahuldas 25. jaanuaril 2017.a Digiekraanid OÜ taotluse ajutise loa saamiseks reklaamkandja paigaldamiseks Rävala pst 3 asuva hoone fassaadile. Taotluse rahuldamise ja kooskõlastuse andmise üheks tingimuseks seadis Tallinna Kesklinna Valitsus uuringu läbiviimise Osaühing Stratum poolt, mille käigus selgub, kas ja millised on paigaldatava reklaamkandja mõjud liiklusohutusele. Nähtuvalt Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotlusest lubas taotleja lisada kõnealuse uuringu esemesse ka Liivalaia tn 34 reklaamkandja ja selle mõjude hindamise liiklusohutusele. Olemuslikult on kaks olukorda sarnased - mõlemal juhul on vaide esitaja taotlenud ajutist luba reklaamkandja paigaldamiseks piirkonda, milles on märkimisväärne liiklustihedus ning lubanud seetõttu tellida Osaühingult Stratum uuringu, mille käigus selgitatakse välja, kas ning millises ulatuses Rävala pst 3 asuva hoone fassaadile paigaldatav reklaamkandja ning Liivalaia tn 34 asuvale kinnisasjale paigaldatav reklaamkandja liiklusohutust mõjutavad. Ometi on Tallinna Kesklinna Valitsus vaide esitaja hinnangul põhjendamatult teinud kahes sarnases olukorras erinevad otsustused ning eksinud seeläbi õiguspärase ootuse põhimõtte vastu.

Lisaks märgib vaide esitaja, et Tallinna Kesklinna Valitsuse 10. veebruari 2017 otsusest ei nähtu õiguslikku alust vaide esitaja taotluse rahuldamata jätmiseks, mistõttu on kõnealune otsus muu hulgas vastuolus HMS § 56 lg-s 2 sätestatuga. HMS § 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas ning proportsionaalne ja kaalutlusvigadeta. Vaide esitaja leiab, et Tallinna Kesklinna Valitsuse otsus jätta Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotlus rahuldamata, on vastuolus kehtiva õigusega ning kujutab endast põhjendamatut ja õigusvastast riivet Digiekraanid OÜ põhiseaduse §-st 31 tulenevale ettevõtlusvabadusele.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Liiklusseaduse § 5³ lg 1 sätestab, et liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevööndisse, välja arvatud hoonetele, annab tee omanik. Lõike 2 kohaselt tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis: 1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit; 2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist; 3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega; 4) ei piira nähtavust ristmikul.

Ehitusseadustiku § 72 lg 1 punktis 1 sätestatud keelunormi kohaselt on tee kaitsevööndisse keelatud paigaldada liiklejat häirivat valgusseadet või teabe- ja reklaamvahendit.

Avalikult kasutatava tee kaitsevööndi määratlus on ehitusseadustiku §-s 71, mille lõikes 3 on sätestatud, et tänava kaitsevööndi laius on äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 10 meetrit. Vaidemenetluse käigus konsulteeriti tee kaitsevööndi määramise küsimuses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse juhataja Lauri Künnapuuga, kes selgitas, et ehitusseadustikust tulenevalt on tänava kaitsevööndi laius äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 10 meetrit. Kui tee omanik (antud juhul kohaliku omavalitsuse üksus) ei ole seda vähendanud ega üld- või detailplaneeringus ei ole ettenähtud laiemat kaitsevööndit, siis kehtib seaduses sätestatud tänava kaitsevööndi laius (10 meetrit).

Vaide esitaja on ilma linnaosa valitsuselt kooskõlastust saamata ning ehitisteatist esitamata omavoliliselt paigaldanud Liivalaia tn 34 kinnistule reklaamikandja. Vaidemenetluse käigus viis Tallinna Transpordiameti liiklusjärelevalve peaspetsialist Olev Pikker kõnealuses kohas läbi mõõtmised, mille tulemusel selgus, et reklaamikandja püstise osa kaugus sõiduteest on vähem kui 8 meetrit. Seega paikneb õigusliku aluseta paigaldatud reklaamikandja tänava kaitsevööndis, kuhu ehitusseadustikust tulenevalt liiklejat häirivat reklaamvahendit paigaldada ei tohi. Kõnealuse kooskõlastuse andmise menetluse käigus pole nimetatud asjaolu arvesse võetud.

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 10 punktist 3 on paigaldaja kohustatud kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja asukohajärgse linnaosa valitsusega.

Vaide esitaja on vaides märkinud, et Digiekraanid OÜ esitas taotluse reklaamkandja paigaldamiseks tee kaitsevööndisse ehitusseadustiku § 71 lg 1 mõttes, mis Tallinna linna heakorra eeskirja § 10 p 3 järgi eeldab üksnes asukohajärgse linnaosa valitsuse ehk antud juhul Tallinna Kesklinna Valitsuse kooskõlastust.

Nõustuda ei saa vaide esitaja seisukohaga, et Tallinna Kesklinna Valitsusel pole taotluse menetlemise käigus õigust küsida arvamust Tallinna Transpordiametilt. Haldusorganil on HMS §-st 6 tulenev kohustus välja selgitada menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud. Selle kohustuse täitmiseks teeb haldusorgan koostööd teiste linna ametiasutustega, kes on pädevad hindama antud juhul avaliku teabevahendi mõju liiklusohutusele ning sobivust linnapilti.

Tallinna Linnavalitsus nõustub vaide esitajaga selles, et haldusorganil on kohustus taotluse menetlemiselt lähtuda just selles konkreetses haldusmenetluses kogutud tõenditest ja tuvastamist leidnud asjaoludest. Seega tuleb Tallinna Transpordiametil hinnata konkreetsete mõõtmetega LED reklaami mõju liiklusohutusele Liivalaia tn 34 kinnistul, mitte viidata 2015-ndal aastal esitatud seisukohale, milles on hinnatud Liivalaia tn 32 hoonele paigaldatava reklaamikandja mõju.

Eeltoodust tulenevalt pole aga põhjendatud vaide esitaja etteheide, et Tallinna Kesklinna Valitsus on teinud kahes sarnases olukorras erinevad otsused ning seeläbi eksinud õiguspärase ootuse põhimõtte vastu. Asjaolu, et Tallinna Kesklinna Valitsus oli eelnevalt rahuldanud taotluse ajutise loa saamiseks reklaamkandja paigaldamiseks Rävala pst 3 asuva hoone fassaadile ei tähenda, et ka Liivalaia tn 34 kinnistule reklaamikandja paigaldamise taotlus rahuldatakse, kuna igat taotlust tuleb kaaluda üksikjuhtumi põhiselt.

Tallinna Kesklinna Valitsus ei ole Digiekraanid OÜ 3. jaanuari 2017 taotluse menetlemisel lähtunud asjaolust, et reklaamikandaja on paigaldatud tänava kaitsevööndisse. Vaide esitajale 10. veebruaril 2017 saadetud e-kirjas, milles keelduti taotlusele kooskõlastuse andmisest, on viidatud asja mittepuutuvale õigusakti sättele (Tallinna linna heakorra eeskiri § 17). Keelduvat otsust ei ole piisavalt põhjendatud. Viidatud on Tallinna Transpordiameti 2015-nda aasta seisukohale, mis ei käi konkreetse aadressi ja reklaamkandja kohta.  

Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt on soodustava haldusakti andmisest keeldumine vormistatud ettevõtluse sektori peaspetsialist poolt OÜ Digiekraanid esindajale saadetud e-kirjaga, mida ei saa lugeda nõuetekohaseks. Küsimus tuleb lahendada haldusaktiga ning keelduvat haldusakti tuleb põhjalikult motiveerida, et haldusakti adressaat mõistaks, miks ja millisel õiguslikul alusel otsus tehti. Antud juhul haldusakti korralikult motiveeritud pole. Tulenevalt Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärusest on haldusaktide andmise pädevus linnaosa vanemal.

4. Arvestades punktis 3 toodud asjaolusid ja põhjendusi rahuldada osaliselt Digiekraanid OÜ vaie Tallinna Kesklinna Valitsuse tegevuse peale, millega keelduti Liivalaia 34 kinnistule reklaamikandja paigaldamise taotlusele kooskõlastuse andmisest. Tallinna Kesklinna Valitsusel viia läbi uus nõuetekohane haldusmenetlus taotlusele kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise küsimuses.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Digiekraanid OÜ-le ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn).

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär