Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2017 mrus number 4 [RT IV, 30.03.2017, 2]
Justumine:02.04.2017
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2017 - ... [RT IV, 30.03.2017, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 23. mrts 2017 nr 4

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Mrus kehtestatakse korrakaitseseaduse 59 lg 1 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse jrgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 like 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 like 2 punkt 7 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„7) mille pidamisel kasutatakse protehnilisi tooteid, tehakse tuletid vi kasutatakse lahtist tuld.“;

3) paragrahvi 3 liget 1 tiendatakse teise lausega:

„rituse luba vib taotleda rituse korraldamiseks, mille jrjestikune kestus on kuni seitse ndalat.“;

4) paragrahvi 3 tiendatakse likega 11 jrgmises snastuses:

„(11) ritusele, mis toimub vabas hus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises vi selle osas, mis on ette nhtud avalikeks kogunemisteks, ei ole rituse luba vaja taotleda, vlja arvatud kesoleva mruse 2 likes 2 ja 3 like 4 punktis 2 nimetatud juhtudel.“;

5) paragrahvi 3 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Avaliku rituse loa taotlus (edaspidi rituse loa taotlus) koos kigi nuetekohaste lisadokumentide ja nusolekutega esitatakse avalike kogunemiste infossteemi AKIS kaudu vi linnakantselei avaldatud vormil paberkandjal linnakantselei teenindusbroosse (Vabaduse vljak 7, 15199 Tallinn). rituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.“;

6) paragrahvi 4 like 1 punkt 8 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„8) teave avalikul ritusel heli- ja protehnika ning lahtise tule (lke, toidu valmistamine) kasutamise kohta;“;

7) paragrahvi 4 like 1 punkt 9 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„9) turvalisust tagava turvaettevtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku rituse pidamiseks kaasatakse turvaettevte;“;

8) paragrahvi 4 like 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 liget 1 tiendatakse punktidega 10, 11 ja 12 jrgmises snastuses:

„10) avalikku ritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba vi mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- vi muu avalik hoone;

11) puudub veendumus, et ritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning jrgitakse igusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks stestatud nudeid;

12) avaliku rituse planeeritud jrjestikune kestus on le seitsme ndala.“;

10) paragrahvi 10 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Kui kesoleva paragrahvi likes 1 toodud asjaolude esinemisel rituse korraldaja ei peata avalikku ritust, otsustab avaliku rituse peatamise jrelevalve teostaja, teavitades sellest viivitamata rituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Phja prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.“;

11) paragrahvi 11 like 1 punkt 4 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„4) tagama, et avaliku rituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar (tribn, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;“;

12) paragrahvi 11 liget 1 tiendatakse punktidega 14, 15, 16 ja 17 jrgmises snastuses:

„14) kinni pidama kaitsealuse pargi, arboreetumi, puistu, maastikukaitseala ja muu kaitseala kaitse-eeskirjast, kui ritus korraldatakse kaitstaval alal;

15) tagama ritusel liikluskorraldusnuete titmise, sealhulgas korraldama sidukite parkimise selleks ettenhtud kohtades. Sidukeid on keelatud parkida haljasalale;

16) jrgima autoriigusega kaitstud teose avalikul esitamisel igusaktidest tulenevaid nudeid ning prduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori vi teda esindava organisatsiooni poole;

17) tagama, et rituse lbiviimisel on kinnisasja vi selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku vi haldaja nusolek.“;

13) paragrahvi 11 lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(3) Tule kasutamisel avalikul ritusel tuleb juhinduda tuleohutusnuetest, sh seadmete ja toodete (nt knlad, trvikud) kasutusjuhenditest.“;

14) paragrahvi 13 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(1) Avaliku rituse korraldamise ja pidamise nuete jrgimise le teostavad jrelevalvet:

1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

2) Tallinna Linnakantselei;

3) ametiasutus enda poolt seatud tingimuste osas.“;

15) paragrahvi 15 like 2 teine lause muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Kauplemisinventari paigaldada ja eemaldada ning kaubelda on lubatud ajavahemikus kella 8-20.“.

Lauri Laats

Tallinna Linnavolikogu aseesimees