Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2016.aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2017. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2017 korraldus number 443
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. märts

2017 nr

443-k

Tallinna linna 2016.aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2017. eelarveaastasse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2016 määruse nr 28 „Tallinna linna 2017. aasta eelarve § 2 lg 1 p 2 alusel ning võttes aluseks linna ametiasutuste taotlused

1. Kanda Tallinna linna 2016. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2017. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulutused vastavalt lisale 1 ja kulud vastavalt lisale 2, kokku summas 33 655 791 eurot.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ja linna ametiasutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2