Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.03.2017 korraldus number 415
Redaktsiooni kehtivus:13.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. märts

2017 nr

415-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 muuta preambul ja sõnastada järgmiselt: „Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 2 alusel“;

1.2 asendada punktis 6.3.2 Irina Tihhomirova ametinimetus „Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja asetäitja“ ametinimetusega „Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist“;

1.3 arvata punktiga 9.3.1 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Maie Zernask;

1.4 arvata punktiga 9.3.7 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Merilii Laanepere;

1.5 kinnitada punktiga 9.3.9 Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Reet Vaiksalu, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist;

1.6 kinnitada punktiga 9.3.10 Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna peaspetsialist;

1.7 kinnitada punktiga 9.3.11 Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Merike Salu, Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna linnaaednik;

1.8 arvata punktiga 9.6 kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Hellika Landsmann;

1.9 kinnitada punktiga 9.7 Tallinna Keskkonnaameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni sekretäriks Monika Jasson, Tallinna Keskkonnameti keskkonnaprojektide ja -hariduse osakonna projektijuht;

1.10 arvata punktidega 11.3.6 ja 11.3.10 kinnitatud Tallinna Spordi- Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni koosseisust välja Martin Gasman;

1.11 arvata punktiga 12 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni koosseisust välja Danila Kuznetsov ning kutsuda komisjoni töös osalema Tallinna linna Noortevolikogu liige Karl Mattias Sepp;

1.12 arvata punktiga 19.2.1 kinnitatud Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Karin Randma;

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Keskkonnaametile,  Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Tallinna Kultuuriametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär