Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 20 katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.03.2017 korraldus number 399
Redaktsiooni kehtivus: - 12.04.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 12.04.2017 nr 549

 

 TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. märts 2017 nr 399-k

 

 

Vabaõhumuuseumi tee 20 katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4 ja 5, § 6 p 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” § 14 lg-te 4 ja 5, § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele” ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele” alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2016 korraldusega nr 989-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2016 korraldusega nr 1209-k „Tänavanime määramine Haabersti linnaosas“ ning tulenevalt Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu omaniku volitatud esindaja 1. märtsil 2017 koostatud avaldusest

 

 

     

1. Muuta Haabersti linnaosas Vabaõhumuuseumi tee 20 katastriüksuse (kinnistusregistriosa nr 25996701, katastritunnus 78406:609:0062, pindala 25 352 m²) aadress ning määrata sihtotstarve vastavalt Vabaõhumuuseumi tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senine aadress Vabaõhumuuseumi tee 20 ja sihtotstarve maatulundusmaa 95% ja tootmismaa 5%;

1.2 uus aadress Merekalju tn 2 // 4 // 6 // 10 // 12 // 14 // 16 // 18 ja sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja U. Kiigele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär