Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 08.03.2017 korraldus number 353

Redaktsiooni kehtivus 08.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. märts

2017 nr

353-k

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest korrastada aadresse ja ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Nõmme linnaosas Pääsküla asumis lisatud skeemi kohaselt järgmised tänavanimed:

1.1 Teelise tänav;

1.2 Tirdi tänav.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Teelise tänava ja Tirdi tänava skeem