Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 08.03.2017 korraldus number 352

Redaktsiooni kehtivus 08.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. märts

2017 nr

352-k

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Väo asumis Väo teelt läänesuunas kulgeva tänava nimeks Priimurru tänav (tänava skeem lisas).

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Priimurru tänava skeem